Blog

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG GÓI PHẦN MỀM TRÊN WEBSITE

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG GÓI PHẦN MỀM TRÊN WEBSITE

Đây là điều khoản sử dụng các sản phẩm, dịch vụ giữa Khách hàng với Công ty cổ phần phát triển phần mềm giải pháp phân phối dược và nhà thuốc, quy định các điều khoản trong việc cung cấp và sử dụng gói Phần mềm. Hai bên cam kết tuân thủ Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này và những sửa đổi/bổ sung (nếu có) tại từng thời điểm trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch vụ.

 1. BÊN MUA/NGƯỜI DÙNG:

Thông tin của Bên Mua là thông tin đã được Bên Mua khai báo trên Hệ thống khi đăng ký Tài khoản trên Website https://beecsoft.com của Bên Bán.

 1. BÊN BÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI DƯỢC VÀ NHÀ THUỐC

Địa chỉ : Số 53 Ngõ 93 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, HN

Mã số thuế : 0109889002

Bên Mua và Bên Bán sau đây được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “các Bên” hoặc “hai Bên”.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1. “Giá trị thanh toán” là tổng số tiền mà Bên Mua phải trả cho Bên Bán.

1.2. “Phần mềm” là các hạng mục thuộc phạm vi cung cấp quy định tại Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này mà Bên Bán cung cấp cho Bên Mua.

1.3. “Địa chỉ truy cập” là địa chỉ của website mà Bên Bán bàn giao cho Bên Mua.

1.4. “Tài khoản quản trị”/“Tài khoản sử dụng” là Tài khoản mà Bên Bán bàn giao cho Bên Mua để sử dụng Phần mềm.

1.5. “Gói Phần mềm” là các hạng mục thuộc phạm vi cung cấp quy định tại Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này mà Bên Bán cung cấp cho Bên Mua theo số lượng, đơn giá tương ứng với thời gian sử dụng.

1.6. “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của công ty , pháp luật.

1.7. “Ngày làm việc” là ngày dương lịch, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của công ty, pháp luật.

ĐIỀU 2. PHẠM VI CUNG CẤP

Bên Mua đồng ý mua và Bên Bán đồng ý bán gói Phần mềm với các chức năng theo quy định tại trên website.

ĐIỀU 3. BÀN GIAO PHẦN MỀM, GIÁ PHẦN MỀM, QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

3.1. Bàn giao phần mềm

 1. Bên Bán bàn giao Phần mềm cho Bên Mua qua email bao gồm việc cung cấp: Tài khoản sử dụng, địa chỉ truy cập, Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm, và Tài khoản quản trị (nếu có) trong vòng tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên Mua hoàn thành việc đăng ký mua và Bên Bán đã nhận được khoản tiền thanh toán của Bên Bán.
 2. Bên Bán sẽ kích hoạt Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng để Bên Mua có thể sử dụng kể từ thời điểm Bên Bán nhận được đầy đủ số tiền thanh toán theo gói Phần mềm mà Bên Mua đã đăng ký.

3.2. Giá phần mềm

 1. Giá trị Bên Mua cần thanh toán = Số lượng * Số lượng cơ sở * Đơn giá Phần mềm.
 2. Giá trị Bên Mua cần thanh toán nêu trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 3. Đơn giá phần mềm theo đơn giá được công bố trên Website của Bên Bán.
 4. Số lượng: là thời gian tính bằng tháng sử dụng Phần mềm.
 5. Số lượng cơ sở: là các địa điểm triển khai, cài đặt và sử dụng hệ thống phần mềm.
 6. Phần mềm là sản phẩm không chịu thuế theo Nghị định 71/2007/NĐ-CP.

3.3. Thời hạn thanh toán

 1. Bên Mua thanh toán 01 lần cho Bên Bán 100% giá trị gói phần mềm đã đăng ký mua.

3.4. Phương thức thanh toán:

 1. Chuyển khoản hoặc các hình thức thanh toán hợp lệ khác theo thỏa thuận của các Bên.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua

Bên Mua có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 1. Được sử dụng phiên bản mới nhất của Phần mềm. Được sử dụng Phần mềm kể từ thời điểm Tài khoản quản trị được kích hoạt.
 2. Được bàn giao tài khoản quản trị/tài khoản sử dụng Phần mềm, toàn quyền sở hữu Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng được Bên Bán bàn giao và nội dung dữ liệu do Bên Mua tạo lập. Bên Mua chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng Phần mềm và nội dung dữ liệu do Bên Mua tạo lập trên Phần mềm. Chịu trách nhiệm sử dụng Phần mềm đúng mục đích.
 3. Chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động được thực hiện bởi Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng này bao gồm nhưng không giới hạn bởi các dữ liệu thuộc Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng ; việc bảo mật thông tin Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng Phần mềm. Thông báo ngay cho Bên Mua nếu nghi ngờ hay biết rằng thông tin Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng Phần mềm đã bị lộ thông tin hoặc bị chiếm quyền sử dụng.
 4. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.
 5. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến Bên Mua trên hệ thống và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.
 6. Kịp thời thông báo cho Bên Bán các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng Phần mềm, chậm nhất là sau 04 (bốn) giờ kề từ thời điểm phát sinh lỗi, sự cố.
 7. Thông báo kịp thời cho Bên Bán trong trường hợp có một bên thứ ba trực tiếp hoặc gián tiếp khiếu nại/khiếu kiện về việc Phần mềm do Bên Bán cung cấp theo Điều khoản chung vi phạm bản quyền. Bên Mua sẽ không được tự ý chấp nhận khiếu nại của bên thứ ba. Theo yêu cầu của Bên Bán, Bên Mua sẽ phối hợp với Bên Bán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bên Bán trước mọi khiếu nại/khiếu kiện của bên thứ ba.
 8. Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin về những nội dung, tính năng sản phẩm và toàn bộ nội dung mà Bên Bán đào tạo, hướng dẫn Bên Mua khi sử dụng Phần mềm.
 9. Phân công cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin để phối hợp với Bên Mua trong việc cung cấp, xây dựng và thống nhất các yêu cầu triển khai cũng như phối hợp trong suốt quá trình triển khai, hướng dẫn, đào tạo và bàn giao.
 10. Các khoản tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán sẽ không được hoàn trả trong trường hợp Khách hàng chấm dứt sử dụng Phần mềm trước thời hạn, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng Phần mềm khi sử dụng Phần mềm.
 11. Bên Bán bằng Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này, không trao cho Bên Mua bất kỳ quyền nào liên quan đến quyền và/hoặc tài sản trí tuệ liên quan đến Phần mềm. Bên Mua cam kết KHÔNG: (i) chuyển nhượng, chuyển giao lại quyền sử dụng, cho thuê, bán hoặc phân phối Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Bán; (ii) có hành vi xâm phạm dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản sở hữu trí tuệ, hệ thống của Bên Bán (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: chương trình máy tính, máy chủ, phần mềm, phần cứng, dữ liệu…); (iii) sao chép một Phần hoặc toàn bộ Phần mềm; (iv) thực hiện các hành vi nhằm mục đích đạt được các lợi thế cạnh tranh đối với Bên Bán; không sử dụng để nộp đơn xin cấp bằng sáng chế hoặc quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán

Bên Bán có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 1. Yêu cầu Bên Mua thực hiện đúng thỏa thuận, cam kết theo quy định của Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này.
 2. Hướng dẫn Bên Mua quản lý và sử dụng Phần mềm theo đúng quy định, quy trình của Bên Bán. Bên Bán sẽ cung cấp cho Bên Mua Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng bản mềm qua email do Bên Mua đăng ký tài khoản trên Website của Bên Bán.
 3. Bàn giao tài khoản quản trị/ Tài khoản sử dụng Phần mềm, địa chỉ truy cập cho Bên Mua.
 4. Khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Phần mềm trong thời gian hiệu lực của tài khoản sử dụng trừ các hỏng hóc xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng hoặc do lỗi của Bên Mua.
 5. Khóa Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng Phần mềm trong trường hợp Bên Mua có hành vi vi phạm các yêu cầu, quy định tại Điều khoản sử dụng Phần mềm này.
 6. Có quyền cung cấp, sử dụng thông tin của Bên Mua khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật hoặc cho các mục đích xúc tiến thương mại.
 7. Được miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh không phải do lỗi của Bên Bán trong quá trình Bên Mua sử dụng Phần mềm.
 8. Thông báo cho Bên Mua trong trường hợp Bên Bán thực hiện kế hoạch nâng cấp, tu bổ, sửa chữa Phần mềm để đảm bảo chất lượng hoạt động của Phần mềm.

ĐIỀU 5. HỖ TRỢ KỸ THUẬT

5.1. Thời hạn hỗ trợ kỹ thuật: Bên Bán hỗ trợ kỹ thuật đối với Phần mềm trong suốt thời gian Bên Mua sử dụng Phần mềm theo Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng đã được bàn giao.

5.2. Nội dung hỗ trợ kỹ thuật:

­ Hỗ trợ xử lý các sự cố liên quan trực tiếp đến Phần mềm (nếu có);

­ Thực hiện nâng cấp hệ thống phần mềm khi có yêu cầu tại Quyết định/Thông tư của Bộ Y Tế trong thời gian thực hiện tài khoản sử dụng (nếu có);

­ Cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng;

­ Giải đáp các thắc mắc của nhân sự về quản trị hệ thống cho Bên Mua trong quá trình vận hành hệ thống phần mềm;

­ Cơ chế hỗ trợ kỹ thuật: Theo quy định về quy trình hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng của Bên Bán.

ĐIỀU 6. CHẤM DỨT

Hoạt động cung cấp Phần mềm cho Bên Mua sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 1. a) Hết thời hạn sử dụng của gói Phần mềm;
 2. b) Các Bên thỏa thuận chấm dứt sử dụng và cung cấp Phần mềm trước thời hạn;
 3. c) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. d) Do Khách hàng có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm điều khoản sử dụng hoặc không thanh toán giá trị Gói Phần mềm.

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG

7.1. “Bất khả kháng” là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được làm ảnh hưởng tới việc thực hiện Điều khoản sử dụng gói Phần mềm mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép của mỗi Bên hoặc các Bên. Sự kiện Bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, dịch bệnh, thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà các Bên không thể biết trước được vào thời điểm Bên Mua đồng ý với Điều khoản sử dụng gói Phần mềm, mỗi Bên hoặc các Bên gặp sự cố trong quá trình cung cấp phần mềm và các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

7.2. Trường hợp một Bên không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng (“Bên bị ảnh hưởng”), Bên bị ảnh hưởng sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên còn lại (“Bên không bị ảnh hưởng”) về sự kiện bất khả kháng.

7.3. Bên bị ảnh hưởng có trách nhiệm thực hiện mọi nỗ lực và các biện pháp cần thiết để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đối với việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

7.4. Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra thì nghĩa vụ của các Bên theo Điều khoản sử dụng gói Phần mềm tạm thời không thực hiện và sẽ ngay lập tức phục hồi khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt hoặc bị loại bỏ.

7.5. Bên bị ảnh hưởng sẽ không bị coi là vi phạm các quy định của Điều khoản sử dụng gói Phần mềm hoặc chịu trách nhiệm đối với Bên còn lại do việc chậm trễ thực hiện các nghĩa vụ của mình (quy định này chỉ áp dụng đối với những nghĩa vụ không thể thực hiện được do ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng). Trường hợp Sự kiện Bất khả kháng kéo dài hơn 30 (ba mươi) ngày thì các Bên sẽ thiện chí thương lượng để giải quyết các vấn đề phát sinh.

ĐIỀU 8. CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM

Mỗi Bên cam kết và bảo đảm: có đủ năng lực, tư cách pháp lý theo quy định của pháp luật để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản sử dụng gói Phần mềm.

Chính sách quy định chung

Chính sách quy định chung

a) Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b) Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên;
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trên website;
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch.
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Nhân viên của công ty;
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI DƯỢC VÀ NHÀ THUỐC
 • Địa chỉ: Số 53 Ngõ 93 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: 0902.000.576
 • Email: beecvn@gmail.com

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo
Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa
Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

 1. GIỚI THIỆU

1.1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của những người đăng ký trở thành thành viên trên trang web  Beecsoft.com những người đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ của Beecsoft.com và người sử dụng khác (sau đây gọi chung là “Người dùng”), chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý các thông tin cá nhân của Người dùng theo đúng các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Chính sách bảo mật này nhằm mô tả cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ Người dùng trong quá trình Người dùng tương tác với trang web Beecsoft.com Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web Beecsoft.com và các sản phẩm/dịch vụ do Beecsoft.com cung cấp cho Người dùng trên trang web Beecsoft.com.

1.2. Thông qua việc xác nhận tạo tài khoản, xác nhận đăng ký để được tư vấn về sản phẩm/dịch vụ, đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ hoặc hình thức xác nhận khác trên trang web Beecsoft.com, Người dùng xác nhận và đồng ý rằng Người dùng chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Theo đó, Người dùng đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng như trình bày tại phần dưới đây.

 1. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

2.1. Thông tin cá nhân là thông tin về cá nhân hoặc liên quan đến việc xác định hoặc có thể xác định một cá nhân cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu cá nhân cơ bản: họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày tháng năm sinh; số điện thoại; địa chỉ nhà riêng; số CMNN/CCCD/Hộ chiếu; email cá nhân; dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Ngoài ra, thông tin cá nhân cũng bao gồm nhưng không giới hạn ở các dữ liệu phản ánh hoạt động của cá nhân trên trang web Beecsoft.com, bao gồm số lần truy cập trang web Beecsoft.com, số liên kết mà Người dùng nhấp vào, những thông tin khác liên quan đến việc Người dùng kết nối đến Beecsoft.com, thông tin thanh toán…

2.2. Beecsoft.com sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân từ Người dùng chỉ khi Người dùng tự nguyện gửi thông tin đó cho Beecsoft.com và đồng ý để Beecsoft.com thu thập và xử lý thông tin. Người dùng có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân, tuy nhiên việc từ chối đó có thể hạn chế Người dùng sử dụng một số tính năng trên trang web Beecsoft.com hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ mà Beecsoft.com cung cấp và Người dùng hoàn toàn chấp nhận điều này.

2.3. Beecsoft.com sẽ thu thập thông tin cá nhân của Người dùng khi:

 1. Người dùng đăng ký để được tư vấn hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ mà Beecsoft.com cung cấp, tham gia khảo sát trực tuyến, truy cập web,…
 2. Người dùng yêu cầu Beecsoft.com hỗ trợ khắc phục các vấn đề đang gặp phải khi sử dụng trang web Beecsoft.com sử dụng các sản phẩm/dịch vụ mà Beecsoft.com cung cấp hoặc hỗ trợ các vấn đề khác thông qua tính năng hỗ trợ Người dùng trên trang web, qua email hay qua điện thoại.
 3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Người dùng đồng ý cho Beecsoft.com sử dụng và/hoặc xử lý thông tin của Người dùng cho các mục đích:

3.1. Xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu đăng ký để được tư vấn hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ của Người dùng;

3.2. Hỗ trợ/giải đáp các thắc mắc/xử lý phản ánh về chất lượng sản phẩm/dịch vụ của Người dùng khi đăng ký;

3.3. Xác minh tài khoản Người dùng và các giao dịch của Người dùng trên trang web Beecsoft.com;

3.4. Quản trị liên kết của Người dùng với Beecsoft.com thông qua việc Beecsoft.com liên hệ với Người dùng qua email, tin nhắn, số điện thoại hoặc các phương tiện khác;

3.5. Phân tích, nghiên cứu hành vi của Người dùng để cải thiện dịch vụ của Beecsoft.com và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người dùng;

3.6. Đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3.7. Cung cấp cho Người dùng thông tin mới nhất trên trang web của Beecsoft.com thực hiện các khảo sát Người dùng, các hoạt động quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Beecsoft.com khi người dùng đăng ký nhận tin quảng cáo;

3.8. Bất kỳ mục đích nào khác nhằm cung cấp sản phẩm/dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật.

 1. PHƯƠNG THỨC ĐỂ NGƯỜI DÙNG QUẢN LÝ, CHỈNH SỬA THÔNG TIN VÀ CƠ CHẾ KHIẾU NẠI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN

4.1. Kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc cung cấp bản sao thông tin cá nhân

Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và tự kiểm tra và cập nhật các thông tin cá nhân. Người dùng có quyền yêu cầu Beecsoft.com kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ hay cung cấp bản sao thông tin cá nhân của mình bằng cách gọi điện  hỗ trợ khách hàng 0902.000.576 hoặc gửi yêu cầu đến email beecvn@gmail.com.

4.2. Rút lại sự đồng ý đối với việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân

Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý cho Beecsoft.com thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà Người dùng đã đưa ra trước đó bằng cách gửi yêu cầu cho Beecsoft.com qua email beecvn@gmail.com. Người dùng cần lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại giữa Người dùng và Beecsoft.com bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Beecsoft.com cần xóa tài khoản hay chấm dứt hợp đồng với Người dùng.

4.3. Khiếu nại các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân

Khi có thắc mắc hay khiếu nại về vấn đề thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân trên trang web của Beecsoft.com, Người dùng có quyền yêu cầu xử lý thắc mắc/khiếu nại trực tiếp qua số điện thoại 0902.000.576  hoặc gửi thắc mắc/khiếu nại đến email  beecvn@gmail.com Beecsoft.com sẽ n ỗ lực và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Người dùng trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận các yêu cầu của Người dùng.

 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ, BẢO VỆ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

5.1. Thông tin cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi việc lưu trữ thông tin không còn cần thiết với hoạt động của Beecsoft.com, hoặc khi Người dùng có yêu cầu hủy bỏ/rút lại sự đồng ý cho Beecsoft.com xử lý thông tin, hoặc thời điểm khác theo quy định pháp luật.

5.2. Beecsoft.com thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng khỏi bị đánh cắp, tiết lộ, sử dụng trái phép, thay đổi hay phá hủy trái phép bằng cách lưu trữ thông tin cá nhân theo các quy định Beecsoft.com thiết lập.

5.3. Beecsoft.com sẽ nỗ lực một cách tốt nhất để bảo vệ thông tin Người dùng theo Chính sách bảo mật này và theo quy định pháp luật. Trong trường hợp, Beecsoft.com phát hiện các thông tin của Người dùng bị tiết lộ trái phép bởi hoạt động tin tặc với ý đồ xấu mà không xuất phát từ lỗi cố ý trong trách nhiệm bảo mật của Beecsoft.com, Beecsoft.com có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý và thông báo về việc thông tin bị tiết lộ trái phép cho Người dùng.

5.4. Người dùng không chia sẻ các thông tin liên quan đến việc đăng nhập như tên đăng nhập, mật khẩu, email khôi phục tài khoản,… của Người dùng với bất cứ người nào khác và có các biện pháp bảo vệ các thông tin này. Beecsoft.com sẽ không chịu trách nhiệm khi có sự rò rỉ thông tin của Người dùng xuất phát từ việc Người dùng không tự áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin của mình.

 1. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI DƯỢC VÀ NHÀ THUỐC

Địa chỉ: Số 53 Ngõ 93 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, HN

Email: beecvn@gmail.com

Hotline hỗ trợ Khách hàng: 0902.000.576

 1. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chính sách này có thể được Beecsoft.com có thể cập nhật theo nhu cầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khi có sự thay đổi chính sách, Beecsoft.com sẽ thông báo trên trang web Beecsoft.com cùng với Chính sách bảo mật được cập nhật.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 17/01/2022./

Kết Nối Liên Thông Dược Quốc Gia Cơ Sở Bán Buôn Thuốc

Kết Nối Liên Thông Dược Quốc Gia Cơ Sở Bán Buôn Thuốc

 
Theo chỉ thị của Chính phủ, thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, tất cả các cơ sở kinh doanh thuốc phải kết nối liên thông với cơ sở Dữ liệu Dược Quốc gia, hoàn thiện vào 01/01/2021 đối với cơ sở bán buôn thuốc.
 

1. Căn cứ pháp lý

  • Thông tư số 09/2020/TT-BYT ngày 10/6/2020 của BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BYT quy định về “Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc”.

  • Quyết định số 318/QĐ-QLD ngày 04/6/2021 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc”.

  • Công văn số 9145/QLD-PCTTr ngày 05/8/2021 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông cơ sở bán buôn thuốc.

  • Quyết định số 412/QĐ-BYT ngày 14/02/2020 của Bộ Y tế ban hành “Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia”.

  • Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

2. Lợi ích kết nối liên thông Dược Quốc gia

2.1. Đối với người tiêu dùng (người bệnh)

  • Mua thuốc có nguồn gốc, xuất xứ.

  • Có thông tin để lựa chọn thuốc, nơi mua thuốc và giá thuốc phù hợp.

  • Sử dụng thuốc có chất lượng.

2.2. Đối với cơ sở kinh doanh thuốc

  • Kinh doanh thuốc có nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng.

  • Quản lý hoạt động kinh doanh: theo dõi số lô, hạn dùng, thuốc tồn kho.

  • Dễ dàng thực hiện các báo cáo theo quy định.

  • Theo dõi được tình trạng thông tin về thuốc không đạt chất lượng, thuốc thu hồi.

  • Truy xuất được đường đi của thuốc để nhanh chóng thu hồi thuốc không đạt chất lượng.

  • Trao đổi thông tin 2 chiều với cơ quan quản lý nhà nước.

  • Chuyển dữ liệu về đầu ra của thuốc đến cơ sở bán lẻ nhanh chóng và tiết kiệm thời gian thực hiện thao tác.

2.3. Đối với cơ quan quản lý nhà nước về y tế

  • Quản lý nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, giá thuốc, kiểm soát việc kê đơn và bán thuốc kê đơn.

  • Thu thập các báo cáo thống kê dược từ các công ty xuất nhập khẩu, sản xuất, bán buôn, bán lẻ thuốc.

  • Có dữ liệu để điều chỉnh chính sách về dược.

  • Tương tác 2 chiều nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ với đối tượng quản lý.

  • Điều tiết thuốc khi có yếu tố nguy cơ xảy ra: thiên tai, thảm họa, …

Bài viết trên là những yêu cầu và lưu ý ngắn gọn về việc kết nối liên thông dữ liệu Dược Quốc gia dành cho cơ sở bán buôn thuốc. Hi vọng bài viết giúp cho quý doanh nghiệp thực hành tốt hơn trong công tác kinh doanh phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Nếu có những câu hỏi thắc mắc về thủ tục kết nối phần mềm quản lý hoạt động phân phối thuốc, chất lượng thuốc, thông tin mua bán giữa nhà cung cấp và khách hàng cho cơ quan quản lý.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ:

 •  
 • Hotline 1 : 0983.456.455 ( Mr. Dũng)
 • Hotline 2 : 0838.317.789 ( Ms. Xuân)
 • Email: BeeCvn@gmail.com

Chuyển Đổi Số Y Tế Và Tác Động Số Hóa Ngành Dược

Chuyển Đổi Số Y Tế Và Tác Động Số Hóa Ngành Dược

Trong bối cảnh nền kinh tế đang diễn ra quá trình số hóa mạnh mẽ, lĩnh vực y tế và dược phẩm là lĩnh vực tiên phong đi đầu nhằm thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Có thể nói, thị trường dược trước nay phụ thuộc phần lớn vào nhà phân phối và chuỗi phân phối. Hệ thống phân phối dược phẩm Việt Nam theo đánh giá chung, còn phức tạp và phân tán. Vậy theo lộ trình chuyển đổi số y tế sẽ tác động đến ngành dược ra sao, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

1. Chuyển đổi số y tế

Chuyển đổi số y tế là ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng tới các công nghệ số hiện đại dẫn đến sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế trong chăm sóc sức khỏe.

Bộ Y tế đang tập trung thực hiện 3 chương trình y tế điện tử:

  • Chương trình 1. Xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thống kê y tế điện tử để từng bước hình thành Trung tâm dữ liệu quốc gia về y tế.

  • Chương trình 2. Thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và phần mềm quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn theo tiêu chuẩn.

  • Chương trình 3. Xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa của Bộ Y tế kết nối một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

2. Căn cứ pháp lý

  • Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

  • Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ Y tế về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

  • Quyết định 2628/QĐ-BYT ngày 22/6/2020 phê duyệt “Đề án Khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025”

3. Số hóa ngành dược

Việc hoàn thành số hóa ngành Dược là nền tảng cơ bản để thực hiện chuyển đổi số y tế nói chung và dược phẩm nói riêng, qua đó góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cán bộ y tế dễ dàng tiếp cận thông tin về thuốc; đồng thời giúp tăng cường việc quản lý, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

4. Lợi ích số hóa doanh nghiệp dược

  • Tăng năng suất

  • Tiết kiệm chi phí quản lý

  • Xử lý thông tin, dữ liệu dễ dàng

  • Bảo mật cao

  • Gia tăng khả năng lưu trữ thông tin

  • Khôi phục dữ liệu sau thảm họa

  • Thân thiện với môi trường

  • Khởi đầu công cuộc chuyển đổi số

5. Thách thức trong phân phối dược phẩm

Hệ thống phân phối dược phẩm Việt Nam theo đánh giá chung, còn phức tạp và phân tán. Trong đó, phân phối truyền thống – bán sỉ (nhà sản xuất – nhà phân phối, hoặc nhà phân phối – nhà phân phối) chiếm ưu thế.

Có thể nói, thị trường dược trước nay phụ thuộc phần lớn vào nhà phân phối và chuỗi phân phối. Giữa bối cảnh cạnh tranh và những thay đổi đặc thù ngành dược, sức ép của những nhà cung cấp cũng gia tăng cạnh tranh giữa các đơn vị sản xuất, do họ có nhiều lựa chọn cho một sản phẩm cùng loại từ nhiều đơn vị khác nhau.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp dược vẫn quản lý vận hành thủ công hoặc sử dụng cùng lúc nhiều loại phần mềm riêng biệt gây ra nhiều bất cập như khó cập nhật số liệu theo thời gian thực, khó thống kê dữ liệu và khó nắm bắt được tình hình kinh doanh. Do đó, các doanh nghiệp này cần có một giải pháp toàn diện để giải quyết những thách thức kể trên, từ khâu tiếp cận khách hàng, đến quản lý hoạt động phân phối, chăm sóc khách hàng, cũng như các chiến dịch hậu mãi, … để có thể tăng trưởng tốt trong thời công nghệ lên ngôi.

Liên hệ để được hỗ trợ:

 • Hotline 1 : 0983.456.455 ( Mr. Dũng)
 • Hotline 2 : 0838.317.789 ( Ms. Xuân)
 • Email: BeeCvn@gmail.com

Xây Dựng Cơ Cấu Danh Mục Sản Phẩm Nhà Thuốc Và Tìm Kiếm Nguồn Hàng Dược Phẩm

Xây Dựng Cơ Cấu Danh Mục Sản Phẩm Nhà Thuốc Và Tìm Kiếm Nguồn Hàng Dược Phẩm

Cơ cấu danh mục sản phẩm là một trong những yếu tố có tác động đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của nhà thuốc. Bài viết này sẽ gợi ý cho nhà thuốc một vài chiến lược xây dựng cơ cấu danh mục sản phẩm và tìm kiếm nguồn hàng hợp lý giúp danh mục vừa đáp ứng được nhu cầu khách hàng, vừa đem lại hiệu quả doanh thu và lợi nhuận.

1. Cơ cấu danh mục sản phẩm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nhà thuốc như thế nào?

Cơ cấu danh mục sản phẩm là một trong những yếu tố có tác động đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của nhà thuốc.

Cụ thể, việc xây dựng một danh mục sản phẩm phù hợp sẽ giúp nhà thuốc cung cấp đầy đủ các mặt hàng cần thiết và hữu ích cho khách hàng, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng doanh số bán hàng. Tuy nhiên, cũng từ đó việc quản lý danh mục hàng hóa cũng đòi hỏi sự đầu tư thời gian và nguồn lực để nghiên cứu và đánh giá các sản phẩm, điều chỉnh danh mục để phù hợp với nhu cầu và sở thích của khách hàng.

Ngoài ra, cơ cấu danh mục sản phẩm cũng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà thuốc. Việc bán các mặt hàng có giá trị cao có thể đem lại lợi nhuận lớn hơn, nhưng cũng đòi hỏi chi phí nhập hàng và kho hàng lớn hơn. Trong khi đó, việc bán các mặt hàng giá rẻ có thể thu hút khách hàng nhưng lại không đem lại lợi nhuận lớn.

Do đó, để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt, các nhà thuốc cần phải có chiến lược xây dựng cơ cấu danh mục hợp lý, bao gồm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu, sở thích của khách hàng và các sản phẩm đem lại lợi nhuận tối đa cho nhà thuốc.

2. Chiến lược xây dựng cơ cấu danh mục sản phẩm giúp nhà thuốc tối ưu hiệu quả kinh doanh

2.1. Cơ cấu danh mục sản phẩm nhà thuốc

Thực tế, hàng hóa trong nhà thuốc được chia thành 2 nhóm hàng rất rõ ràng là nhóm hàng phổ thông và nhóm hàng tư vấn.

2.2. Chiến lược xây dựng cơ cấu danh mục sản phẩm nhà thuốc

Để cơ cấu danh mục sản phẩm của nhà thuốc đáp ứng được nhu cầu khách hàng, đem lại hiệu quả doanh thu và lợi nhuận, các nhà thuốc cần phải có một chiến lược xây dựng danh mục hàng hóa cụ thể, bao gồm các bước sau:

  • Nghiên cứu và đánh giá thị trường: Nhà thuốc cần tiến hành nghiên cứu thị trường để hiểu rõ nhu cầu và sở thích của khách hàng. Điều này có thể được thực hiện thông qua các cuộc khảo sát, tư vấn khách hàng.

  • Tổ chức và quản lý dữ liệu sản phẩm: Các nhà thuốc cần theo dõi các sản phẩm đang được bán trong cửa hàng của mình, bao gồm số lượng, giá cả, lợi nhuận và doanh số bán hàng, phân loại các sản phẩm và đưa chúng vào các danh mục phù hợp.

  • Đánh giá sản phẩm: Nhà thuốc cần đánh giá mỗi sản phẩm trên các tiêu chí như mức độ thiết yếu, phổ biến, giá cả, cạnh tranh và tiềm năng lợi nhuận. Dựa trên đánh giá này, nhà thuốc có thể xác định những sản phẩm nên được bổ sung hoặc loại bỏ khỏi danh mục hàng hóa.

  • Điều chỉnh danh mục sản phẩm: Dựa trên các thông tin thu thập được từ các bước trên, nhà thuốc có thể điều chỉnh danh mục hàng hóa sao cho hợp lý nhất. Nhà thuốc cũng cần chú ý đến giá cả và lợi nhuận của các sản phẩm, đảm bảo rằng chúng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và đem lại lợi nhuận cho cửa hàng.

  • Theo dõi và đánh giá hiệu quả: Các nhà thuốc cần theo dõi các sản phẩm bán chạy và không bán chạy trong danh mục hàng hóa của mình và đánh giá hiệu quả của chúng để điều chỉnh danh mục hàng hóa liên tục.

Tóm lại, để cơ cấu danh mục ngành dược đáp ứng nhu cầu khách hàng, các nhà thuốc cần phải thường xuyên nghiên cứu và đánh giá thị trường, quản lý dữ liệu sản phẩm, đánh giá sản phẩm, điều chỉnh danh mục hàng hóa, theo dõi và đánh giá hiệu quả liên tục.

3. Gợi ý tìm kiếm nguồn hàng dược phẩm

Với bài viết bên trên đã cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản và cần thiết để xây dựng cơ cấu danh mục hàng hóa tại nhà thuốc. Nếu bạn còn đang gặp khó khăn trong việc xây dựng danh mục:

 

Tìm kiếm nguồn hàng thì liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ!
 • Hotline 1 : 0983.456.455 ( Mr. Dũng)
 • Hotline 2 : 0838.317.789 ( Ms. Xuân)
 • Email: BeeCvn@gmail.com

Làm Thế Nào Để Nhà Thuốc Cạnh Tranh Trong Thời Kì Cạnh Tranh Khốc Liệt?

Làm thế nào để nhà thuốc cạnh tranh trong thời kì cạnh tranh khốc liệt?

Đi qua đại dịch COVID-19, dự báo thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng với mức độ tăng trưởng ổn định. Bên cạnh những cơ hội, nhà thuốc bán lẻ dược phẩm cũng phải đối mặt với nhiều thách thức làm thế nào để nhà thuốc cạnh tranh trong thời kì cạnh tranh khốc liệt? Hãy cùng tìm giải pháp vượt qua những thách thức ấy trong bài viết dưới đây.

1. Tổng quan về thị trường bán lẻ dược phẩm

Đi qua đại dịch COVID-19, dự báo thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng với mức độ tăng trưởng ổn định. Nhu cầu sử dụng dược phẩm của người dân tại Việt Nam đang tăng cao do nhiều yếu tố, bao gồm tăng số lượng người dân, độ tuổi trung bình của dân số tăng lên, nhu cầu sức khỏe ngày càng được quan tâm và nâng cao, các chương trình bảo hiểm y tế được triển khai rộng rãi hơn. Điều này tạo ra một cơ hội lớn cho các nhà thuốc bán lẻ dược phẩm để phát triển kinh doanh.

Tuy nhiên, việc đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm tình trạng giảm thu nhập và sự tăng trưởng cạnh tranh sẽ là những vấn đề chính mà ngành dược phẩm phải đối mặt. Thị trường nhà thuốc bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam đang ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của các đối thủ mạnh, bao gồm các chuỗi nhà thuốc lớn và các siêu thị có khu vực kinh doanh dược phẩm được đầu tư hình ảnh nhận diện, quảng bá thương hiệu.

Với bối cảnh kinh tế phục hồi từ sau đại dịch COVID-19, nhu cầu dược phẩm có thể tăng, nhưng cũng có thể làm cho người tiêu dùng có xu hướng mua những sản phẩm giá rẻ hơn. Thói quen mua sắm của người dân đang có xu hướng thay đổi, với việc sử dụng công nghệ thông tin và internet để tìm kiếm thông tin sản phẩm, so sánh giá cả và mua hàng trực tuyến. Điều này đòi hỏi các nhà thuốc bán lẻ dược phẩm phải thích nghi và tạo ra một môi trường mua sắm thuận tiện, dễ dàng, đủ sức cạnh tranh để hướng tới khách hàng.

2. Cơ hội và thách thức đối với nhà thuốc trong thời kì cạnh tranh

Cơ hội

Chính phủ đang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, thị trường nhà thuốc bán lẻ dược phẩm sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển hơn nữa.

Sự phát triển của kinh tế và nhu cầu sức khỏe của người dân.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của mạng lưới bệnh viện và phòng khám cũng là một cơ hội kết nối để các nhà thuốc bán lẻ dược phẩm phát triển hơn.

Thách thức

Sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà thuốc bán lẻ khác và các chuỗi nhà thuốc lớn cũng đang làm cho thị trường này trở nên khó khăn hơn.

Sự cạnh tranh từ các kênh bán lẻ trực tuyến ứng dụng công nghệ cũng đang tăng lên.

Thói quen người dân đã thay đổi nên nhu cầu thị trường đang thay đổi.

3. Làm thế nào để nhà thuốc cạnh trạnh trong thời kì cạnh tranh khốc liệt?

Để cạnh tranh được trong thị trường bán lẻ dược phẩm cạnh tranh khốc liệt hiện nay, các chiến lược sau đây có thể được nhà thuốc tham khảo áp dụng:

  • Phân tích thị trường: Cần đánh giá thị trường, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm mới trên thị trường. Điều này sẽ giúp nhà thuốc có được các thông tin cần thiết để phát triển các chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường.

  • Tập trung vào khách hàng: Để giữ chân khách hàng và thu hút khách hàng mới, nhà thuốc cần tập trung vào nhu cầu của khách hàng, đưa ra các chính sách khuyến mãi, giảm giá, dịch vụ chăm sóc khách hàng và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững.

  • Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của nhà thuốc là yếu tố quan trọng để tạo niềm tin và tín nhiệm của khách hàng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đào tạo nhân viên, tăng cường chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

  • Tìm kiếm đối tác chiến lược: Nhà thuốc có thể tìm kiếm đối tác chiến lược để tăng cường khả năng cạnh tranh của mình. Đối tác có thể là các nhà sản xuất dược phẩm, bảo hiểm y tế, các đối tác về vận chuyển, hoặc các đối tác trong ngành y tế khác.

  • Ứng dụng các giải pháp marketing: Nhà thuốc cần phải đầu tư vào marketing để quảng bá thương hiệu, tăng hiệu quả quảng cáo, xây dựng mối quan hệ khách hàng và giúp tăng doanh số bán hàng.

  • Áp dụng công nghệ vào quản lý: Nhà thuốc cần tích hợp công nghệ để quản lý và phân tích dữ liệu khách hàng, những sản phẩm bán chạy và những sản phẩm chưa được khách hàng quan tâm. Việc sử dụng phần mềm quản lý nhà thuốc, hệ thống bán hàng trực tuyến, kết nối dữ liệu với nhà cung cấp và hệ thống liên thông dữ liệu Dược Quốc gia sẽ giúp nhà thuốc cải thiện quản lý và tối ưu hoá doanh thu.

Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về thị trường bán lẻ dược phẩm – Cơ hội và thách thức. 

Nếu hiện tại bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề quản lý hoạt động kinh doanh bán lẻ dược phẩm thì PhanmemGPP.com chính là giải pháp phần mềm chuyên biệt giúp tối ưu hóa vận hành nhà thuốc của bạn.

Liên hệ ngay:

 • Hotline 1 : 0983.456.455 ( Mr. Dũng)
 • Hotline 2 : 0838.317.789 ( Ms. Xuân)
 • Email: BeeCvn@gmail.com

Hóa Đơn Điện Tử Khởi Tạo Từ Phần Mềm Quản Lý Liên Thông

Hóa Đơn Điện Tử Khởi Tạo Từ Phần Mềm Quản Lý Liên Thông

1. Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế là thiết bị điện tử đồng bộ hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng giải pháp công nghệ thông tin có chức năng chung như: tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, khởi tạo hóa đơn điện tử có dải ký tự mã của cơ quan thuế đảm bảo duy nhất, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch,… và được kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

Đối tượng triển khai được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế là các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo mô hình kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, cụ thể:

Nhóm 1: Nhóm kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn

Nhóm 2: Nhóm bán lẻ hàng hoá (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng)

Nhóm 3: Nhóm bán lẻ thuốc tân dược

Nhóm 4: Nhóm dịch vụ khác (dịch vụ vui chơi giải trí, vé cầu đường, vé xe buýt, vé tham quan, du lịch…)

3. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ phần mềm quản lý liên thông

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ phần mềm quản lý liên thông hay chính là khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, dành cho đối tượng triển khai hộ, cá nhân kinh doanh nhóm bán lẻ thuốc tân dược.

4. Cơ chế khởi tạo hóa đơn điện tử từ phần mềm quản lý liên thông

5. Lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ phần mềm quản lý liên thông

 • Chủ động việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa.
 • Không bắt buộc phải ký số trên hóa đơn.
 • Chủ động trong xử lý sai sót, phát sinh ngay trên phần mềm.

6. Giới thiệu giải pháp PhanmemGPP.com

 • Phần mềm online, thao tác và sử dụng trên nhiều thiết bị cùng lúc, cài đặt và hướng dẫn mọi lúc mọi nơi.
 • Hỗ trợ liên thông dữ liệu đầu vào từ hóa đơn công ty dược, không mất thời gian nhập liệu.
 • Thao tác xuất bán liên thông nhanh chóng ngay trên điện thoại.
 • Tính năng xuất hóa đơn điện tử trực tiếp từ phần mềm liên thông khi thuế yêu cầu.
Liên hệ ngay: Để được tư vấn và hỗ trợ dùng thử trải nghiệm miễn phí.
 • Hotline 1 : 0983.456.455 ( Mr. Dũng)
 • Hotline 2 : 0838.317.789 ( Ms. Xuân)
 • Email: BeeCvn@gmail.com

 

Phần Mềm Kết Nối, Liên Thông Dữ Liệu Nhà Thuốc, Quầy Thuốc Với Dược Quốc Gia

Phần Mềm Kết Nối, Liên Thông Dữ Liệu Nhà Thuốc, Quầy Thuốc Với Dược Quốc Gia

   Mở nhà thuốc, quầy thuốc là kinh doanh sản phẩm cần phải có điều kiện cần và đủ. Theo chỉ thị 23 ngày 23/8/2018 của Chính phủ, thông tư 02/2018 ngày 22/1/2018, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, tất cả các cơ sơ bán lẻ và bán buôn thuốc phải được kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia, hoàn thiện vào 01/01/2020 đối với cơ sở bán lẻ và 01/01/2021 đối với cơ sở bán buôn.

   Để giúp quản lý nhà thuốc tối ưu, vận hành, quản lý thuốc, dễ dàng báo cáo lên Cục quản lý Dược, phần mềm quản lý  liên thông nhà thuốc là yếu tố quan trọng, được đề xuất với nhà thuốc để cả nhà thuốc và Cục Quản lý Dược dễ dàng quản lý và vận hành.

1. Phần mềm liên thông dữ liệu Dược Quốc gia là gì?

  Phần mềm liên thông dữ liệu Dược quốc gia là phần mềm tích hợp các chức năng phục vụ cho việc quản lý của nhà thuốc như: Theo dõi kết quả liên thông dữ liệu; quản lý kho quốc gia; quản lý hoạt động nhập xuất, kinh doanh giúp chủ nhà thuốc tiết kiệm công sức, tiền bạc, thời gian; truy xuất nguồn gốc và hoạt động nhập, xuất, tồn và bán hàng của từng danh mục thuốc hay lô thuốc. Cùng với đó là quản lý đơn thuốc, kiểm tra được hạn sử dụng và cảnh báo thuốc sắp hết hạn; tự động  tích hợp cho liên thông dữ liệu; chuẩn hóa danh mục 52.000 loại thuốc, danh mục do cơ sở tự nhập lên với 3.700 loại thuốc.

2. Lợi ích của Nhà Thuốc, Quầy thuốc khi liên thông với hệ thống dữ liệu Dược Quốc gia?

Việc liên thông cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia mang lại những lợi ích như:

  • Các cơ sở bán lẻ thuốc thường gặp khó khăn khi kết nối cơ sở dữ liệu. Vì thế, phần mềm kết nối dữ liệu Dược Quốc gia sẽ hỗ trợ giải quyết những vấn đề đó, đồng thời cũng đảm bảo quy trình bán hàng và quản lý kinh doanh.

  • Các sản phẩm cần quản lý tại nhà thuốc rất lớn – đa dạng, nhằm mục đích phục vụ, hỗ trợ cho nhu cầu phòng và chữa bệnh của khách hàng. Những sản phẩm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, vì thế, cần đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường, để người tiêu dùng được sử dụng những loại thuốc có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo, hạn chế trường hợp rủi ro khi sử dụng thuốc.

  • Nhà thuốc khi kết nối với hệ thống dữ liệu Dược Quốc gia sẽ giúp việc kinh doanh đạt hiệu quả hơn. Có thể nhập thuốc tại các cơ sở sản xuất có nguồn gốc rõ ràng, quản lý tốt quá trình kinh doanh, thực hiện các báo cáo theo quy chế dễ dàng và nhanh chóng, giúp công việc kinh doanh đạt hiệu quả cao.

  • Dễ dàng theo dõi, kiểm kê số lượng thuốc tồn kho, theo dõi số lô, hạn sử dụng thuốc, bảng giá, dự trù thuốc.

  • Việc quản lý chất lượng thuốc, kê đơn và bán thuốc theo đơn được quản lý tốt hơn. Các cơ quan quản lý sẽ nhận được các báo cáo thống kê từ các nhà thuốc, để kịp thời điều chỉnh hoặc xử lý vấn đề phát sinh trong các trường hợp cần thiết.

  • Tạo ra kênh thông tin 2 chiều giữa cơ sở kinh doanh thuốc và cơ quan quản lý. Việc điều tiết thuốc từ đó cũng diễn ra dễ dàng hơn, đảm bảo sự tối ưu trong các hoạt động y tế, hạn chế thiếu thuốc hoặc vật tư y tế gây ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh.

3. Giới thiệu giải pháp PhanmemGPP.com

Nhà Thuốc GPP Là Gì? Tiêu Chuẩn Nhà Thuốc Đạt Chuẩn GPP?

Nhà Thuốc GPP Là Gì? Tiêu Chuẩn Nhà Thuốc Đạt Chuẩn GPP?

 

Theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”, từ ngày 01/01/2011, tất cả các nhà thuốc trong cả nước phải đạt tiêu chuẩn GPP, tiến tới mục tiêu “nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng thuốc, bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả”, và thực hiện những cam kết của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Vậy nhà thuốc GPP là gì? Cần những điều kiện gì để trở thành nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Nhà Thuốc GPP là gì?

GPP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Good Pharmacy Practices”, được dịch sang tiếng Việt là “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”.

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn trong hành nghề tại cơ sở bán lẻ thuốc nhằm bảo đảm cung ứng, bán lẻ thuốc trực tiếp đến người sử dụng thuốc và khuyến khích việc sử dụng thuốc một cách an toàn và có hiệu quả cho người sử dụng thuốc.

Chứng nhận GPP là tiêu chuẩn kiểm nghiệm cuối cùng trong quá trình kiểm nghiệm với 5 tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành:

– GMP – Good Manufacturing Practices – Thực hành sản xuất thuốc tốt

– GLP – Good Laboratory Practices – Thực hành tốt công đoạn kiểm nghiệm thuốc

– GSP – Good Storage Practices – Thực hành tốt các công đoạn bảo quản thuốc

– GDP – Good Distribution Practices – Thực hành tốt việc phân phối thuốc

– GPP – Good Pharmacy Practices – Thực hành tốt tại các nhà thuốc bán lẻ

Nhà thuốc đạt chuẩn GPP là những nhà thuốc đã được đánh giá, kiểm định chất lượng và đạt yêu cầu tiêu chuẩn về một nhà thuốc đảm bảo chất lượng điều trị và phục vụ an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

2. Quy định về GPP nhà thuốc

2.1. Căn cứ pháp lý

Thông tư Số 46/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 Ban hành Nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”

Thông tư Số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Nghị định Số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

Nghị định Số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế

2.2. Giấy chứng nhận GPP

Giấy chứng nhận GPP là gì?

Giấy chứng nhận GPP là một dạng giấy chứng nhận có thời hạn nhằm kiểm định chất lượng của cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt bán lẻ dược phẩm.

Thời hạn có hiệu lực?

Căn cứ Điều 6 Thông tư Số 46/2011/TT-BYT:

Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt nhà thuốc” có thời hạn hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký.

Hình thức xử phạt vi phạm?

Căn cứ Nghị định 117/2020/NĐ-CP, tại Điểm e, Khoản 3, Điều 59:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định của pháp luật (không có giấy chứng nhận GPP hoặc giấy chứng đã hết hạn nhưng không đi đăng ký).

3. Tiêu chuẩn GPP đối với nhà thuốc

Căn cứ Phụ lục I – 1a ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với nhà thuốc.

3.1. Nhân sự

Người phụ trách chuyên môn có bằng tốt nghiệp đại học ngành dược, phải có Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định hiện hành.

Nhà thuốc có nguồn nhân lực thích hợp (số lượng, bằng cấp, kinh nghiệm nghề nghiệp) để đáp ứng quy mô hoạt động.

Nhân viên trực tiếp tham gia bán thuốc, giao nhận, bảo quản thuốc, quản lý chất lượng thuốc, pha chế thuốc phải có bằng cấp chuyên môn và có thời gian thực hành nghề nghiệp phù hợp với công việc được giao.

Tất cả các nhân viên phải không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y, dược và phải được đào tạo ban đầu và cập nhật về tiêu chuẩn Thực hành tốt bán lẻ thuốc.

3.2. Cơ sở vật chất, kỹ thuật

Các nhà thuốc buộc phải có địa điểm cố định, được bố trí tại những nơi cao ráo, có điều kiện không khí thoáng mát, an toàn, phải cách xa nơi có nguồn ô nhiễm; Khu vực hoạt động của các nhà thuốc buộc cần phải tách biệt với những nơi diễn ra các hoạt động khác.

Cơ sở hạ tầng phải đạt chuẩn, được xây dựng kiên cố, chắc chắn, phải có trần để chống bụi, tường và nền nhà cần làm bằng vật liệu dễ vệ sinh, chống trơn trượt. Phải có đủ ánh sáng cung cấp cho các hoạt động tìm kiếm thuốc, tránh nhầm lẫn các loại thuốc.

Diện tích tối thiểu của nhà thuốc phải là 10m2. Cần có khu vực để trưng bày và bảo quản thuốc, và khu vực để dược sĩ trao đổi thông tin của sản phẩm cũng như cách sử dụng cho người mua hoặc những người bán lẻ khác.

3.3. Các hoạt động của nhà thuốc

Hoạt động của nhà thuốc bao gồm: Mua thuốc, bán thuốc và bảo quản thuốc.

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết xoay quanh nhà thuốc GPP. Hy vọng các bạn có được những thông tin bổ ích.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề quản lý hoạt động kinh doanh bán lẻ dược phẩm hay quản lý nhân sự thì PhanmemGPP.com chính là giải pháp phần mềm chuyên biệt giúp tối ưu hóa vận hành nhà thuốc của bạn.

Liên hệ ngay:

 • Hotline 1 : 0983.456.455 ( Mr. Dũng)
 • Hotline 2 : 0838.317.789 ( Ms. Xuân)
 • Email: BeeCvn@gmail.com