ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG GÓI PHẦN MỀM TRÊN WEBSITE

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG GÓI PHẦN MỀM TRÊN WEBSITE

Đây là điều khoản sử dụng các sản phẩm, dịch vụ giữa Khách hàng với Công ty cổ phần phát triển phần mềm giải pháp phân phối dược và nhà thuốc, quy định các điều khoản trong việc cung cấp và sử dụng gói Phần mềm. Hai bên cam kết tuân thủ Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này và những sửa đổi/bổ sung (nếu có) tại từng thời điểm trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch vụ.

 1. BÊN MUA/NGƯỜI DÙNG:

Thông tin của Bên Mua là thông tin đã được Bên Mua khai báo trên Hệ thống khi đăng ký Tài khoản trên Website https://beecsoft.com của Bên Bán.

 1. BÊN BÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI DƯỢC VÀ NHÀ THUỐC

Địa chỉ : Số 53 Ngõ 93 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, HN

Mã số thuế : 0109889002

Bên Mua và Bên Bán sau đây được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “các Bên” hoặc “hai Bên”.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1. “Giá trị thanh toán” là tổng số tiền mà Bên Mua phải trả cho Bên Bán.

1.2. “Phần mềm” là các hạng mục thuộc phạm vi cung cấp quy định tại Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này mà Bên Bán cung cấp cho Bên Mua.

1.3. “Địa chỉ truy cập” là địa chỉ của website mà Bên Bán bàn giao cho Bên Mua.

1.4. “Tài khoản quản trị”/“Tài khoản sử dụng” là Tài khoản mà Bên Bán bàn giao cho Bên Mua để sử dụng Phần mềm.

1.5. “Gói Phần mềm” là các hạng mục thuộc phạm vi cung cấp quy định tại Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này mà Bên Bán cung cấp cho Bên Mua theo số lượng, đơn giá tương ứng với thời gian sử dụng.

1.6. “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của công ty , pháp luật.

1.7. “Ngày làm việc” là ngày dương lịch, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của công ty, pháp luật.

ĐIỀU 2. PHẠM VI CUNG CẤP

Bên Mua đồng ý mua và Bên Bán đồng ý bán gói Phần mềm với các chức năng theo quy định tại trên website.

ĐIỀU 3. BÀN GIAO PHẦN MỀM, GIÁ PHẦN MỀM, QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

3.1. Bàn giao phần mềm

 1. Bên Bán bàn giao Phần mềm cho Bên Mua qua email bao gồm việc cung cấp: Tài khoản sử dụng, địa chỉ truy cập, Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm, và Tài khoản quản trị (nếu có) trong vòng tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên Mua hoàn thành việc đăng ký mua và Bên Bán đã nhận được khoản tiền thanh toán của Bên Bán.
 2. Bên Bán sẽ kích hoạt Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng để Bên Mua có thể sử dụng kể từ thời điểm Bên Bán nhận được đầy đủ số tiền thanh toán theo gói Phần mềm mà Bên Mua đã đăng ký.

3.2. Giá phần mềm

 1. Giá trị Bên Mua cần thanh toán = Số lượng * Số lượng cơ sở * Đơn giá Phần mềm.
 2. Giá trị Bên Mua cần thanh toán nêu trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 3. Đơn giá phần mềm theo đơn giá được công bố trên Website của Bên Bán.
 4. Số lượng: là thời gian tính bằng tháng sử dụng Phần mềm.
 5. Số lượng cơ sở: là các địa điểm triển khai, cài đặt và sử dụng hệ thống phần mềm.
 6. Phần mềm là sản phẩm không chịu thuế theo Nghị định 71/2007/NĐ-CP.

3.3. Thời hạn thanh toán

 1. Bên Mua thanh toán 01 lần cho Bên Bán 100% giá trị gói phần mềm đã đăng ký mua.

3.4. Phương thức thanh toán:

 1. Chuyển khoản hoặc các hình thức thanh toán hợp lệ khác theo thỏa thuận của các Bên.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua

Bên Mua có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 1. Được sử dụng phiên bản mới nhất của Phần mềm. Được sử dụng Phần mềm kể từ thời điểm Tài khoản quản trị được kích hoạt.
 2. Được bàn giao tài khoản quản trị/tài khoản sử dụng Phần mềm, toàn quyền sở hữu Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng được Bên Bán bàn giao và nội dung dữ liệu do Bên Mua tạo lập. Bên Mua chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng Phần mềm và nội dung dữ liệu do Bên Mua tạo lập trên Phần mềm. Chịu trách nhiệm sử dụng Phần mềm đúng mục đích.
 3. Chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động được thực hiện bởi Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng này bao gồm nhưng không giới hạn bởi các dữ liệu thuộc Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng ; việc bảo mật thông tin Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng Phần mềm. Thông báo ngay cho Bên Mua nếu nghi ngờ hay biết rằng thông tin Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng Phần mềm đã bị lộ thông tin hoặc bị chiếm quyền sử dụng.
 4. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.
 5. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến Bên Mua trên hệ thống và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.
 6. Kịp thời thông báo cho Bên Bán các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng Phần mềm, chậm nhất là sau 04 (bốn) giờ kề từ thời điểm phát sinh lỗi, sự cố.
 7. Thông báo kịp thời cho Bên Bán trong trường hợp có một bên thứ ba trực tiếp hoặc gián tiếp khiếu nại/khiếu kiện về việc Phần mềm do Bên Bán cung cấp theo Điều khoản chung vi phạm bản quyền. Bên Mua sẽ không được tự ý chấp nhận khiếu nại của bên thứ ba. Theo yêu cầu của Bên Bán, Bên Mua sẽ phối hợp với Bên Bán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bên Bán trước mọi khiếu nại/khiếu kiện của bên thứ ba.
 8. Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin về những nội dung, tính năng sản phẩm và toàn bộ nội dung mà Bên Bán đào tạo, hướng dẫn Bên Mua khi sử dụng Phần mềm.
 9. Phân công cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin để phối hợp với Bên Mua trong việc cung cấp, xây dựng và thống nhất các yêu cầu triển khai cũng như phối hợp trong suốt quá trình triển khai, hướng dẫn, đào tạo và bàn giao.
 10. Các khoản tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán sẽ không được hoàn trả trong trường hợp Khách hàng chấm dứt sử dụng Phần mềm trước thời hạn, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng Phần mềm khi sử dụng Phần mềm.
 11. Bên Bán bằng Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này, không trao cho Bên Mua bất kỳ quyền nào liên quan đến quyền và/hoặc tài sản trí tuệ liên quan đến Phần mềm. Bên Mua cam kết KHÔNG: (i) chuyển nhượng, chuyển giao lại quyền sử dụng, cho thuê, bán hoặc phân phối Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Bán; (ii) có hành vi xâm phạm dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản sở hữu trí tuệ, hệ thống của Bên Bán (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: chương trình máy tính, máy chủ, phần mềm, phần cứng, dữ liệu…); (iii) sao chép một Phần hoặc toàn bộ Phần mềm; (iv) thực hiện các hành vi nhằm mục đích đạt được các lợi thế cạnh tranh đối với Bên Bán; không sử dụng để nộp đơn xin cấp bằng sáng chế hoặc quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán

Bên Bán có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 1. Yêu cầu Bên Mua thực hiện đúng thỏa thuận, cam kết theo quy định của Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này.
 2. Hướng dẫn Bên Mua quản lý và sử dụng Phần mềm theo đúng quy định, quy trình của Bên Bán. Bên Bán sẽ cung cấp cho Bên Mua Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng bản mềm qua email do Bên Mua đăng ký tài khoản trên Website của Bên Bán.
 3. Bàn giao tài khoản quản trị/ Tài khoản sử dụng Phần mềm, địa chỉ truy cập cho Bên Mua.
 4. Khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Phần mềm trong thời gian hiệu lực của tài khoản sử dụng trừ các hỏng hóc xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng hoặc do lỗi của Bên Mua.
 5. Khóa Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng Phần mềm trong trường hợp Bên Mua có hành vi vi phạm các yêu cầu, quy định tại Điều khoản sử dụng Phần mềm này.
 6. Có quyền cung cấp, sử dụng thông tin của Bên Mua khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật hoặc cho các mục đích xúc tiến thương mại.
 7. Được miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh không phải do lỗi của Bên Bán trong quá trình Bên Mua sử dụng Phần mềm.
 8. Thông báo cho Bên Mua trong trường hợp Bên Bán thực hiện kế hoạch nâng cấp, tu bổ, sửa chữa Phần mềm để đảm bảo chất lượng hoạt động của Phần mềm.

ĐIỀU 5. HỖ TRỢ KỸ THUẬT

5.1. Thời hạn hỗ trợ kỹ thuật: Bên Bán hỗ trợ kỹ thuật đối với Phần mềm trong suốt thời gian Bên Mua sử dụng Phần mềm theo Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng đã được bàn giao.

5.2. Nội dung hỗ trợ kỹ thuật:

­ Hỗ trợ xử lý các sự cố liên quan trực tiếp đến Phần mềm (nếu có);

­ Thực hiện nâng cấp hệ thống phần mềm khi có yêu cầu tại Quyết định/Thông tư của Bộ Y Tế trong thời gian thực hiện tài khoản sử dụng (nếu có);

­ Cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng;

­ Giải đáp các thắc mắc của nhân sự về quản trị hệ thống cho Bên Mua trong quá trình vận hành hệ thống phần mềm;

­ Cơ chế hỗ trợ kỹ thuật: Theo quy định về quy trình hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng của Bên Bán.

ĐIỀU 6. CHẤM DỨT

Hoạt động cung cấp Phần mềm cho Bên Mua sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 1. a) Hết thời hạn sử dụng của gói Phần mềm;
 2. b) Các Bên thỏa thuận chấm dứt sử dụng và cung cấp Phần mềm trước thời hạn;
 3. c) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. d) Do Khách hàng có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm điều khoản sử dụng hoặc không thanh toán giá trị Gói Phần mềm.

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG

7.1. “Bất khả kháng” là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được làm ảnh hưởng tới việc thực hiện Điều khoản sử dụng gói Phần mềm mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép của mỗi Bên hoặc các Bên. Sự kiện Bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, dịch bệnh, thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà các Bên không thể biết trước được vào thời điểm Bên Mua đồng ý với Điều khoản sử dụng gói Phần mềm, mỗi Bên hoặc các Bên gặp sự cố trong quá trình cung cấp phần mềm và các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

7.2. Trường hợp một Bên không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng (“Bên bị ảnh hưởng”), Bên bị ảnh hưởng sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên còn lại (“Bên không bị ảnh hưởng”) về sự kiện bất khả kháng.

7.3. Bên bị ảnh hưởng có trách nhiệm thực hiện mọi nỗ lực và các biện pháp cần thiết để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đối với việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

7.4. Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra thì nghĩa vụ của các Bên theo Điều khoản sử dụng gói Phần mềm tạm thời không thực hiện và sẽ ngay lập tức phục hồi khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt hoặc bị loại bỏ.

7.5. Bên bị ảnh hưởng sẽ không bị coi là vi phạm các quy định của Điều khoản sử dụng gói Phần mềm hoặc chịu trách nhiệm đối với Bên còn lại do việc chậm trễ thực hiện các nghĩa vụ của mình (quy định này chỉ áp dụng đối với những nghĩa vụ không thể thực hiện được do ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng). Trường hợp Sự kiện Bất khả kháng kéo dài hơn 30 (ba mươi) ngày thì các Bên sẽ thiện chí thương lượng để giải quyết các vấn đề phát sinh.

ĐIỀU 8. CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM

Mỗi Bên cam kết và bảo đảm: có đủ năng lực, tư cách pháp lý theo quy định của pháp luật để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản sử dụng gói Phần mềm.

Chính sách quy định chung

Chính sách quy định chung

a) Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b) Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên;
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trên website;
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch.
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Nhân viên của công ty;
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI DƯỢC VÀ NHÀ THUỐC
 • Địa chỉ: Số 53 Ngõ 93 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: 0902.000.576
 • Email: beecvn@gmail.com

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo
Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa
Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

 1. GIỚI THIỆU

1.1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của những người đăng ký trở thành thành viên trên trang web  Beecsoft.com những người đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ của Beecsoft.com và người sử dụng khác (sau đây gọi chung là “Người dùng”), chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý các thông tin cá nhân của Người dùng theo đúng các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Chính sách bảo mật này nhằm mô tả cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ Người dùng trong quá trình Người dùng tương tác với trang web Beecsoft.com Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web Beecsoft.com và các sản phẩm/dịch vụ do Beecsoft.com cung cấp cho Người dùng trên trang web Beecsoft.com.

1.2. Thông qua việc xác nhận tạo tài khoản, xác nhận đăng ký để được tư vấn về sản phẩm/dịch vụ, đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ hoặc hình thức xác nhận khác trên trang web Beecsoft.com, Người dùng xác nhận và đồng ý rằng Người dùng chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Theo đó, Người dùng đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng như trình bày tại phần dưới đây.

 1. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

2.1. Thông tin cá nhân là thông tin về cá nhân hoặc liên quan đến việc xác định hoặc có thể xác định một cá nhân cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu cá nhân cơ bản: họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày tháng năm sinh; số điện thoại; địa chỉ nhà riêng; số CMNN/CCCD/Hộ chiếu; email cá nhân; dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Ngoài ra, thông tin cá nhân cũng bao gồm nhưng không giới hạn ở các dữ liệu phản ánh hoạt động của cá nhân trên trang web Beecsoft.com, bao gồm số lần truy cập trang web Beecsoft.com, số liên kết mà Người dùng nhấp vào, những thông tin khác liên quan đến việc Người dùng kết nối đến Beecsoft.com, thông tin thanh toán…

2.2. Beecsoft.com sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân từ Người dùng chỉ khi Người dùng tự nguyện gửi thông tin đó cho Beecsoft.com và đồng ý để Beecsoft.com thu thập và xử lý thông tin. Người dùng có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân, tuy nhiên việc từ chối đó có thể hạn chế Người dùng sử dụng một số tính năng trên trang web Beecsoft.com hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ mà Beecsoft.com cung cấp và Người dùng hoàn toàn chấp nhận điều này.

2.3. Beecsoft.com sẽ thu thập thông tin cá nhân của Người dùng khi:

 1. Người dùng đăng ký để được tư vấn hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ mà Beecsoft.com cung cấp, tham gia khảo sát trực tuyến, truy cập web,…
 2. Người dùng yêu cầu Beecsoft.com hỗ trợ khắc phục các vấn đề đang gặp phải khi sử dụng trang web Beecsoft.com sử dụng các sản phẩm/dịch vụ mà Beecsoft.com cung cấp hoặc hỗ trợ các vấn đề khác thông qua tính năng hỗ trợ Người dùng trên trang web, qua email hay qua điện thoại.
 3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Người dùng đồng ý cho Beecsoft.com sử dụng và/hoặc xử lý thông tin của Người dùng cho các mục đích:

3.1. Xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu đăng ký để được tư vấn hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ của Người dùng;

3.2. Hỗ trợ/giải đáp các thắc mắc/xử lý phản ánh về chất lượng sản phẩm/dịch vụ của Người dùng khi đăng ký;

3.3. Xác minh tài khoản Người dùng và các giao dịch của Người dùng trên trang web Beecsoft.com;

3.4. Quản trị liên kết của Người dùng với Beecsoft.com thông qua việc Beecsoft.com liên hệ với Người dùng qua email, tin nhắn, số điện thoại hoặc các phương tiện khác;

3.5. Phân tích, nghiên cứu hành vi của Người dùng để cải thiện dịch vụ của Beecsoft.com và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người dùng;

3.6. Đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3.7. Cung cấp cho Người dùng thông tin mới nhất trên trang web của Beecsoft.com thực hiện các khảo sát Người dùng, các hoạt động quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Beecsoft.com khi người dùng đăng ký nhận tin quảng cáo;

3.8. Bất kỳ mục đích nào khác nhằm cung cấp sản phẩm/dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật.

 1. PHƯƠNG THỨC ĐỂ NGƯỜI DÙNG QUẢN LÝ, CHỈNH SỬA THÔNG TIN VÀ CƠ CHẾ KHIẾU NẠI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN

4.1. Kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc cung cấp bản sao thông tin cá nhân

Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và tự kiểm tra và cập nhật các thông tin cá nhân. Người dùng có quyền yêu cầu Beecsoft.com kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ hay cung cấp bản sao thông tin cá nhân của mình bằng cách gọi điện  hỗ trợ khách hàng 0902.000.576 hoặc gửi yêu cầu đến email beecvn@gmail.com.

4.2. Rút lại sự đồng ý đối với việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân

Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý cho Beecsoft.com thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà Người dùng đã đưa ra trước đó bằng cách gửi yêu cầu cho Beecsoft.com qua email beecvn@gmail.com. Người dùng cần lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại giữa Người dùng và Beecsoft.com bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Beecsoft.com cần xóa tài khoản hay chấm dứt hợp đồng với Người dùng.

4.3. Khiếu nại các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân

Khi có thắc mắc hay khiếu nại về vấn đề thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân trên trang web của Beecsoft.com, Người dùng có quyền yêu cầu xử lý thắc mắc/khiếu nại trực tiếp qua số điện thoại 0902.000.576  hoặc gửi thắc mắc/khiếu nại đến email  beecvn@gmail.com Beecsoft.com sẽ n ỗ lực và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Người dùng trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận các yêu cầu của Người dùng.

 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ, BẢO VỆ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

5.1. Thông tin cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi việc lưu trữ thông tin không còn cần thiết với hoạt động của Beecsoft.com, hoặc khi Người dùng có yêu cầu hủy bỏ/rút lại sự đồng ý cho Beecsoft.com xử lý thông tin, hoặc thời điểm khác theo quy định pháp luật.

5.2. Beecsoft.com thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng khỏi bị đánh cắp, tiết lộ, sử dụng trái phép, thay đổi hay phá hủy trái phép bằng cách lưu trữ thông tin cá nhân theo các quy định Beecsoft.com thiết lập.

5.3. Beecsoft.com sẽ nỗ lực một cách tốt nhất để bảo vệ thông tin Người dùng theo Chính sách bảo mật này và theo quy định pháp luật. Trong trường hợp, Beecsoft.com phát hiện các thông tin của Người dùng bị tiết lộ trái phép bởi hoạt động tin tặc với ý đồ xấu mà không xuất phát từ lỗi cố ý trong trách nhiệm bảo mật của Beecsoft.com, Beecsoft.com có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý và thông báo về việc thông tin bị tiết lộ trái phép cho Người dùng.

5.4. Người dùng không chia sẻ các thông tin liên quan đến việc đăng nhập như tên đăng nhập, mật khẩu, email khôi phục tài khoản,… của Người dùng với bất cứ người nào khác và có các biện pháp bảo vệ các thông tin này. Beecsoft.com sẽ không chịu trách nhiệm khi có sự rò rỉ thông tin của Người dùng xuất phát từ việc Người dùng không tự áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin của mình.

 1. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI DƯỢC VÀ NHÀ THUỐC

Địa chỉ: Số 53 Ngõ 93 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, HN

Email: beecvn@gmail.com

Hotline hỗ trợ Khách hàng: 0902.000.576

 1. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chính sách này có thể được Beecsoft.com có thể cập nhật theo nhu cầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khi có sự thay đổi chính sách, Beecsoft.com sẽ thông báo trên trang web Beecsoft.com cùng với Chính sách bảo mật được cập nhật.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 17/01/2022./