ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG GÓI PHẦN MỀM TRÊN WEBSITE

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG GÓI PHẦN MỀM TRÊN WEBSITE

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG GÓI PHẦN MỀM TRÊN WEBSITE

Đây là điều khoản sử dụng các sản phẩm, dịch vụ giữa Khách hàng với Công ty cổ phần phát triển phần mềm giải pháp phân phối dược và nhà thuốc, quy định các điều khoản trong việc cung cấp và sử dụng gói Phần mềm. Hai bên cam kết tuân thủ Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này và những sửa đổi/bổ sung (nếu có) tại từng thời điểm trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch vụ.

 1. BÊN MUA/NGƯỜI DÙNG:

Thông tin của Bên Mua là thông tin đã được Bên Mua khai báo trên Hệ thống khi đăng ký Tài khoản trên Website https://beecsoft.com của Bên Bán.

 1. BÊN BÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI DƯỢC VÀ NHÀ THUỐC

Địa chỉ : Số 53 Ngõ 93 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, HN

Mã số thuế : 0109889002

Bên Mua và Bên Bán sau đây được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “các Bên” hoặc “hai Bên”.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1. “Giá trị thanh toán” là tổng số tiền mà Bên Mua phải trả cho Bên Bán.

1.2. “Phần mềm” là các hạng mục thuộc phạm vi cung cấp quy định tại Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này mà Bên Bán cung cấp cho Bên Mua.

1.3. “Địa chỉ truy cập” là địa chỉ của website mà Bên Bán bàn giao cho Bên Mua.

1.4. “Tài khoản quản trị”/“Tài khoản sử dụng” là Tài khoản mà Bên Bán bàn giao cho Bên Mua để sử dụng Phần mềm.

1.5. “Gói Phần mềm” là các hạng mục thuộc phạm vi cung cấp quy định tại Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này mà Bên Bán cung cấp cho Bên Mua theo số lượng, đơn giá tương ứng với thời gian sử dụng.

1.6. “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của công ty , pháp luật.

1.7. “Ngày làm việc” là ngày dương lịch, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của công ty, pháp luật.

ĐIỀU 2. PHẠM VI CUNG CẤP

Bên Mua đồng ý mua và Bên Bán đồng ý bán gói Phần mềm với các chức năng theo quy định tại trên website.

ĐIỀU 3. BÀN GIAO PHẦN MỀM, GIÁ PHẦN MỀM, QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

3.1. Bàn giao phần mềm

 1. Bên Bán bàn giao Phần mềm cho Bên Mua qua email bao gồm việc cung cấp: Tài khoản sử dụng, địa chỉ truy cập, Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm, và Tài khoản quản trị (nếu có) trong vòng tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên Mua hoàn thành việc đăng ký mua và Bên Bán đã nhận được khoản tiền thanh toán của Bên Bán.
 2. Bên Bán sẽ kích hoạt Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng để Bên Mua có thể sử dụng kể từ thời điểm Bên Bán nhận được đầy đủ số tiền thanh toán theo gói Phần mềm mà Bên Mua đã đăng ký.

3.2. Giá phần mềm

 1. Giá trị Bên Mua cần thanh toán = Số lượng * Số lượng cơ sở * Đơn giá Phần mềm.
 2. Giá trị Bên Mua cần thanh toán nêu trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 3. Đơn giá phần mềm theo đơn giá được công bố trên Website của Bên Bán.
 4. Số lượng: là thời gian tính bằng tháng sử dụng Phần mềm.
 5. Số lượng cơ sở: là các địa điểm triển khai, cài đặt và sử dụng hệ thống phần mềm.
 6. Phần mềm là sản phẩm không chịu thuế theo Nghị định 71/2007/NĐ-CP.

3.3. Thời hạn thanh toán

 1. Bên Mua thanh toán 01 lần cho Bên Bán 100% giá trị gói phần mềm đã đăng ký mua.

3.4. Phương thức thanh toán:

 1. Chuyển khoản hoặc các hình thức thanh toán hợp lệ khác theo thỏa thuận của các Bên.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua

Bên Mua có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 1. Được sử dụng phiên bản mới nhất của Phần mềm. Được sử dụng Phần mềm kể từ thời điểm Tài khoản quản trị được kích hoạt.
 2. Được bàn giao tài khoản quản trị/tài khoản sử dụng Phần mềm, toàn quyền sở hữu Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng được Bên Bán bàn giao và nội dung dữ liệu do Bên Mua tạo lập. Bên Mua chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng Phần mềm và nội dung dữ liệu do Bên Mua tạo lập trên Phần mềm. Chịu trách nhiệm sử dụng Phần mềm đúng mục đích.
 3. Chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động được thực hiện bởi Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng này bao gồm nhưng không giới hạn bởi các dữ liệu thuộc Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng ; việc bảo mật thông tin Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng Phần mềm. Thông báo ngay cho Bên Mua nếu nghi ngờ hay biết rằng thông tin Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng Phần mềm đã bị lộ thông tin hoặc bị chiếm quyền sử dụng.
 4. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.
 5. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến Bên Mua trên hệ thống và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.
 6. Kịp thời thông báo cho Bên Bán các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng Phần mềm, chậm nhất là sau 04 (bốn) giờ kề từ thời điểm phát sinh lỗi, sự cố.
 7. Thông báo kịp thời cho Bên Bán trong trường hợp có một bên thứ ba trực tiếp hoặc gián tiếp khiếu nại/khiếu kiện về việc Phần mềm do Bên Bán cung cấp theo Điều khoản chung vi phạm bản quyền. Bên Mua sẽ không được tự ý chấp nhận khiếu nại của bên thứ ba. Theo yêu cầu của Bên Bán, Bên Mua sẽ phối hợp với Bên Bán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bên Bán trước mọi khiếu nại/khiếu kiện của bên thứ ba.
 8. Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin về những nội dung, tính năng sản phẩm và toàn bộ nội dung mà Bên Bán đào tạo, hướng dẫn Bên Mua khi sử dụng Phần mềm.
 9. Phân công cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin để phối hợp với Bên Mua trong việc cung cấp, xây dựng và thống nhất các yêu cầu triển khai cũng như phối hợp trong suốt quá trình triển khai, hướng dẫn, đào tạo và bàn giao.
 10. Các khoản tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán sẽ không được hoàn trả trong trường hợp Khách hàng chấm dứt sử dụng Phần mềm trước thời hạn, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng Phần mềm khi sử dụng Phần mềm.
 11. Bên Bán bằng Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này, không trao cho Bên Mua bất kỳ quyền nào liên quan đến quyền và/hoặc tài sản trí tuệ liên quan đến Phần mềm. Bên Mua cam kết KHÔNG: (i) chuyển nhượng, chuyển giao lại quyền sử dụng, cho thuê, bán hoặc phân phối Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Bán; (ii) có hành vi xâm phạm dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản sở hữu trí tuệ, hệ thống của Bên Bán (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: chương trình máy tính, máy chủ, phần mềm, phần cứng, dữ liệu…); (iii) sao chép một Phần hoặc toàn bộ Phần mềm; (iv) thực hiện các hành vi nhằm mục đích đạt được các lợi thế cạnh tranh đối với Bên Bán; không sử dụng để nộp đơn xin cấp bằng sáng chế hoặc quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán

Bên Bán có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 1. Yêu cầu Bên Mua thực hiện đúng thỏa thuận, cam kết theo quy định của Điều khoản sử dụng gói Phần mềm này.
 2. Hướng dẫn Bên Mua quản lý và sử dụng Phần mềm theo đúng quy định, quy trình của Bên Bán. Bên Bán sẽ cung cấp cho Bên Mua Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng bản mềm qua email do Bên Mua đăng ký tài khoản trên Website của Bên Bán.
 3. Bàn giao tài khoản quản trị/ Tài khoản sử dụng Phần mềm, địa chỉ truy cập cho Bên Mua.
 4. Khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Phần mềm trong thời gian hiệu lực của tài khoản sử dụng trừ các hỏng hóc xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng hoặc do lỗi của Bên Mua.
 5. Khóa Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng Phần mềm trong trường hợp Bên Mua có hành vi vi phạm các yêu cầu, quy định tại Điều khoản sử dụng Phần mềm này.
 6. Có quyền cung cấp, sử dụng thông tin của Bên Mua khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật hoặc cho các mục đích xúc tiến thương mại.
 7. Được miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh không phải do lỗi của Bên Bán trong quá trình Bên Mua sử dụng Phần mềm.
 8. Thông báo cho Bên Mua trong trường hợp Bên Bán thực hiện kế hoạch nâng cấp, tu bổ, sửa chữa Phần mềm để đảm bảo chất lượng hoạt động của Phần mềm.

ĐIỀU 5. HỖ TRỢ KỸ THUẬT

5.1. Thời hạn hỗ trợ kỹ thuật: Bên Bán hỗ trợ kỹ thuật đối với Phần mềm trong suốt thời gian Bên Mua sử dụng Phần mềm theo Tài khoản quản trị/Tài khoản sử dụng đã được bàn giao.

5.2. Nội dung hỗ trợ kỹ thuật:

­ Hỗ trợ xử lý các sự cố liên quan trực tiếp đến Phần mềm (nếu có);

­ Thực hiện nâng cấp hệ thống phần mềm khi có yêu cầu tại Quyết định/Thông tư của Bộ Y Tế trong thời gian thực hiện tài khoản sử dụng (nếu có);

­ Cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng;

­ Giải đáp các thắc mắc của nhân sự về quản trị hệ thống cho Bên Mua trong quá trình vận hành hệ thống phần mềm;

­ Cơ chế hỗ trợ kỹ thuật: Theo quy định về quy trình hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng của Bên Bán.

ĐIỀU 6. CHẤM DỨT

Hoạt động cung cấp Phần mềm cho Bên Mua sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 1. a) Hết thời hạn sử dụng của gói Phần mềm;
 2. b) Các Bên thỏa thuận chấm dứt sử dụng và cung cấp Phần mềm trước thời hạn;
 3. c) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. d) Do Khách hàng có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm điều khoản sử dụng hoặc không thanh toán giá trị Gói Phần mềm.

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG

7.1. “Bất khả kháng” là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được làm ảnh hưởng tới việc thực hiện Điều khoản sử dụng gói Phần mềm mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép của mỗi Bên hoặc các Bên. Sự kiện Bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, dịch bệnh, thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà các Bên không thể biết trước được vào thời điểm Bên Mua đồng ý với Điều khoản sử dụng gói Phần mềm, mỗi Bên hoặc các Bên gặp sự cố trong quá trình cung cấp phần mềm và các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

7.2. Trường hợp một Bên không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng (“Bên bị ảnh hưởng”), Bên bị ảnh hưởng sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên còn lại (“Bên không bị ảnh hưởng”) về sự kiện bất khả kháng.

7.3. Bên bị ảnh hưởng có trách nhiệm thực hiện mọi nỗ lực và các biện pháp cần thiết để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đối với việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

7.4. Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra thì nghĩa vụ của các Bên theo Điều khoản sử dụng gói Phần mềm tạm thời không thực hiện và sẽ ngay lập tức phục hồi khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt hoặc bị loại bỏ.

7.5. Bên bị ảnh hưởng sẽ không bị coi là vi phạm các quy định của Điều khoản sử dụng gói Phần mềm hoặc chịu trách nhiệm đối với Bên còn lại do việc chậm trễ thực hiện các nghĩa vụ của mình (quy định này chỉ áp dụng đối với những nghĩa vụ không thể thực hiện được do ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng). Trường hợp Sự kiện Bất khả kháng kéo dài hơn 30 (ba mươi) ngày thì các Bên sẽ thiện chí thương lượng để giải quyết các vấn đề phát sinh.

ĐIỀU 8. CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM

Mỗi Bên cam kết và bảo đảm: có đủ năng lực, tư cách pháp lý theo quy định của pháp luật để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản sử dụng gói Phần mềm.